สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศบังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศบังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (15 ก.ย. 66) สมาชิกวุฒิสภา นำโดยพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมนายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.สังคม จ.หนองคาย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวตำบลนางิ้วให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และเสนอแนะความคิดเห็น ณ ศาลาประชาคม บ้านนางิ้ว ต.นางิ้ว โดยสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เช่นถนน ไฟฟ้า เป็นต้น

 

จากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมนายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา  และ พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน สมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ณ วัดโคกสว่าง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ในประเด็นเกี่ยวกับการทำฝายกั้นน้ำ การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง การขุดลอกแหล่งน้ำ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร สะพาน และการเปิดจุดผ่อนปรน อ.ท่าบ่อ

 

การลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศบังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 บัญญัติไว้ให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเสนอแนะและเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศและตามข้อกำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย