อำเภอเมืองหนองคาย ปลุกพลังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการช่วยเหลือหมู่บ้านตามเป้าหมายแล้วขยายผลสู่หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน ภายใน 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 7 ข้อ และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไก 7 ภาคีเครือข่ายในทุกระดับ(จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน)เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

อำเภอเมืองหนองคาย ปลุกพลังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการช่วยเหลือหมู่บ้านตามเป้าหมายแล้วขยายผลสู่หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน ภายใน 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 7 ข้อ และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไก 7 ภาคีเครือข่ายในทุกระดับ(จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน)เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองคายโดยเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ปลุกพลังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการช่วยเหลือหมู่บ้านตามเป้าหมายแล้วขยายผลสู่หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน ภายใน 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 7 ข้อ และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไก 7 ภาคีเครือข่ายในทุกระดับ(จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน)เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งได้บันทึกข้อตกลง (MOU)

 

ทั้งนี้อำเภอได้ทำบันทึกข้อตกลงส่วนราชการระดับอำเภอ คณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการด้วยการประสานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในเชิงพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน (ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมผลประโยชน์จากการกระทำร่วมกัน) ซึ่งวันนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลร่วมประชุม จำนวน 588 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย