บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบป้าย “บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ให้กับเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง เป็นครอบครัวที่มีเด็กอาศัยอยู่จำนวน 6 คน และมีผู้ใหญ่ จำนวน 5 คน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบป้าย “บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ให้กับเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง เป็นครอบครัวที่มีเด็กอาศัยอยู่จำนวน 6 คน และมีผู้ใหญ่ จำนวน 5 คน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (17 มี.ค. 66) ที่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบป้าย “บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ให้กับเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จัดให้มีขึ้น

 

นางสาวปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 105 หลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางด้านที่อยู่อาศัย เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ (CSR) ในพื้นที่ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการแนะนำ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม และการสนับสนุนให้ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติ คือ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ

 

ในวันนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดจัดพิธีมอบป้าย “บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” และได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบาง ด้านที่อยู่อาศัย จากฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลังคาเรือน กรณีเด็กอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน ครอบครัวมีเด็กอาศัยอยู่ทั้งหมด 6 คน อายุตั้งแต่ 2 – 15 ปี และมีผู้ใหญ่จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้อาศัยอยู่จำนวน 11 คน โดยมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตรที่อายุน้อยและยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ ครอบครัวมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และพี่ชายของมารดาเด็กส่งให้ใช้ แต่ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ เดิมสภาพที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี สภาพทรุดโทรม หลังคารั่วไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในช่วงฤดูฝนไม่มีห้องกั้นเป็นสัดส่วน พื้นบ้านผุพัง ไม่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยได้รับการสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านจาก คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อบุญช่วย ปุณญวนโต วัดป่าภริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นเงินจำนวน 74,000 บาท.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย