สพม.เขต 21 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน Best Practice เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สพม.เขต 21 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน Best Practice เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ต อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน Best Practice โรงเรียนสุจริต ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพิธีเชิงสัญลักษณ์ได้แก่  การร่วมร้องเพลงชาติไทย  สวดมนต์ไหว้พระ  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา  และกล่าวปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาปลอดทุจริต

 

นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ให้ความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว  ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

 

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงาน Best Practice โรงเรียนสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นการเปิดโอกาสให้ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร “ต้านทุจริต” 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน  และกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานในการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  พัฒนานักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  และพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นที่สุด  นำไปเสนอในระดับภูมิภาค  ประเภทละ 1 รายการ  ในวันที่ 15-17 กันยายน 2563  ณ  โรงแรมนภาลัย  อ.เมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี.

 

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย