สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพอย่างกว้างขวาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพอย่างกว้างขวาง

วันนี้ (30 พ.ค. 67) ณ ห้องประชุมโรงแรมพาร์ค แอนด์ พูล รีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ครูแนะแนวหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวในสถานศึกษาได้สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพโดยใช้เครื่องมือสำหรับกระบวนการแนะแนว ผ่านระบบบริการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งจะทำให้ระบบฐานข้อมูลของกำลังแรงงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านแนะแนวอาชีพเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือในการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูแนะแนวและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ เขต 2 รวมทั้งหมด 40 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย