รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (18 พ.ค. 67) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ และ ดร.นพ.พงศกร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังได้มอบขาเทียมและรองเท้าเบาหวาน มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ มอบฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ เยี่ยมชมคลินิกแพทย์เฉพาะทาง พบปะประชาชนผู้มารับบริการ เยี่ยมชมคลินิกบริการเสริม และเยี่ยมชมคลินิกแพทย์เฉพาะทาง

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคตระบบ สาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับ บริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการ บริการที่ประชาชนได้รับ ในปี พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายขับเคลื่อน “โครงการพาหมอไป หาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 8” ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนพื้นที่ในการ Kick off นโยบาย โดยโครงการมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จัดกิจกรรมตาม Minimum Service Package และเพิ่มเป็น 24 คลินิก ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับระบบการบริการสุขภาพ ศักยภาพบุคลากร และหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้ ครอบคลุมในทุกมิติ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย