จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพื้นที่

จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพื้นที่

เมื่อเวลา 09.40 น.วันนี้ (3 เมษายน 2567) ที่โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ และนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวรายงาน

 

การประชุมวิชาการฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดประสบการณ์ของเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ และสร้างนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเท่าเทียม โดยเป็นสังคมแห่งการรอบรู้และเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง โดยจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และนักศึกษา กว่า 2,000 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย