สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และเครือข่ายประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง

สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และเครือข่ายประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (3 เมษายน 2567) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

นางมาฆะวดี ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และเครือข่ายประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเสริมเสร้างเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักวิถีประชาธิปไตย อันจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในตำบล ชุมชนทราบ ตลอดจนสามารถตอบข้อซักถามได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประชาธิปไตยในชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ทั้ง 62 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 202 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย