จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

ช่วงบ่ายวันนี้ (29 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย โดยมีวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ 4 เรื่องคือ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 , แนวทางการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ความคืบหน้าในการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และความคืบหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์ Podcast ต้านทุจริต นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการใช้จ่ายงบอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย