จังหวัดหนองคาย เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-67

จังหวัดหนองคาย เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-67

วันที่ 13 พ.ย. 66 ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2566-67 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

 

ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ , แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง, ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก, สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดหนองคาย, ความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนวทางมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก "4 พื้นที่ 4 มาตรการ"

4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ 2. พื้นที่เกษตรกรรม 3. พื้นที่ชุมชน/เมือง 4. พื้นที่ริมทาง

4 มาตรการ ประกอบด้วย 1. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 2. การสร้างความตระหนัก 3. การลดปริมาณเชื้อเพลิง 4. จิตอาสาประชารัฐ

 ระยะเวลาดำเนินการ แยกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ - ช่วงเตรียมการ เดือน ธ.ค. - ม.ค. -ช่วงรับมือ (ก่อนวิกฤต ม.ค - ก.พ./ วิกฤต ก.พ.-พ.ค.) - ช่วงฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน  พ.ค. เป็นต้นไป

ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่เกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก มากที่สุดคือ พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ป่า

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก ซึ่งมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ควรงดเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการเกษตร งดเผาตอซังฟางข้าว หันมาใช้วิธีไถกลบตอซังฟางข้าว หรือทำฟางอัดก้อน ส่วนในระดับระหว่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด สิ่งสำคัญคือหากพี่น้องประชาชนพบเห็นไฟป่า ถ้าสามารถดับได้ให้ช่วยกันดับ ถ้าไม่สามารถดับไฟได้ให้แจ้ง หน่วยงาน อบต. เทศบาล อำเภอ หน่วยดับไฟป่าในพื้นที่.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย