สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

วานนี้ (15 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุมบุญศรีมณีชัย อาคารรัตนนาคา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดหนองคาย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ และการติดตามทวงถามผู้ผิดชำระหนี้ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยมี นายมะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ และการติดตามทวงถามผู้ผิดชำระหนี้ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้แก่ตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ควรรู้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ อันจะส่งผลให้การบริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นองค์กรในระดับจังหวัดที่พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จำนวน 75 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร จำนวน 59 สหกรณ์ สหกรณ์ประมง จำนวน 1 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 5 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า จำนวน 4 สหกรณ์ สหกรณ์บริการ จำนวน 1 สหกรณ์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 5 สหกรณ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดหนองคาย จำนวน 200 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย