อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลจัดกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านเป้าหมาย “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามพระราชปณิธานฯ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 หมู่บ้าน 2 ชุมชน

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลจัดกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านเป้าหมาย “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามพระราชปณิธานฯ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 หมู่บ้าน 2 ชุมชน

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า ณ วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ บ้านมะเขือหมู่ที่ 11 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้นำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมรวมพลกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านเป้าหมาย “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามพระราชปณิธานฯ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ซึ่งได้นำผลการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 7 ข้อ และเกณฑ์พัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด ของหมู่บ้านเป้าหมายมาจัดกิจกรรมเด่น โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

1.ด้านศาสนกิจประเพณีวัฒนธรรมโดยเริ่มจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครู เจ้าคณะตำบล/ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ พร้อมทั้งการปฎิบัติวัฒนธรรมประเพณีวิถีของชุมชนตามฮีตสิบสองครองสิบสี่(บุญเดือนเก้าประเพณี”ข้าวประดับดิน”เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชน

2.การจัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการของหมู่บ้านเป้าหมายนำร่องตำบลละ 1 หมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน 2 ชุมชน และการออกร้านของกลุ่มอาชีพแต่ละหมู่บ้าน ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่หมู่บ้าน ชุมชน และคุ้มบ้านร่วมกันทำเพื่อมาจำหน่ายเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ(การตลาด) เช่นผลผลิตจากโครงการโคก หนอง นา มาจำหน่าย โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเหลือแล้วมาแบ่งปันและขาย ผลเป็นรายได้ ผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่ ชุมชนมาขายเพื่อสร้างรายได้

3.เยี่ยมชมการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ซึ่งได้งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายโดยใช้แรงงานประชาชนจิตอาสาของหมู่บ้านช่วยกัน พร้อมกันนั้นได้มอบถุงข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากส่วนราชการและชาวบ้านมาร่วมทำบุญตักบาตรให้กับผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจนในหมู่บ้าน ตามโครงการ "พระไม่ทิ้งโยม"

4.เยี่ยมชมการจัดคุ้มเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเกิดจากความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของประชาชน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 7 ด้าน เช่นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” เหลือก็แบ่งปันกัน และจำหน่าย, การบริหารจัดการขยะที่ต้นทางการคัดแยกขยะที่ครัวเรือน การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

5.การดำเนินการตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน และร่วมปลูกต้นไม้ผล ตามกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกัน เพื่อไว้ให้ชาวบ้านได้เก็บกินเป็นอาหาร ณ ที่สาธารณะของหมู่บ้าน "หมากเขือวิลเลจ"                                                                                                  

6.เยี่ยมชมการดำเนินการเกษตรผสมผสานของภาคีเครือข่าย “ พุทธเกษตร “ และร่วมกันถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยกลไก 3-5-7  และหลักทำงาน R-E-R โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายร่วมกันของภาคีเครือข่ายกับหมู่บ้าน ชุมชน ,การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบของหมู่ ชุมชน ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน การสร้างกลไกการขับเคลื่อนทุกระดับโดย 7 ภาคีเครือข่าย ,การสร้างการรับรู้ของประชาชน , กลไกการติดตามประเมินผลถอดบทเรียนให้คำแนะนำ การสื่อสารทางสังคมโดยการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

 

จากนั้นได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษา” การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การประยุกต์โคก หนอง นา ตามหลัก “กสิกรรมธรรมชาติ” โรงเรียนบ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ “ห้องเรียนของพ่อ” ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตามหลักกสิกรรมธรรมชาติให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย