ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย นำคณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง"

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย นำคณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง"

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง" เลขที่ 124 หมู่ 3 บ้านทุ่ม ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางรุจี กิตติพระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก นำคณะครู นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง" โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูแดง) ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย เจ้าของสถานที่ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากร

 

นางรุจี กิตติพระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก กล่าวว่า ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า

สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำนักเรียนมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง" ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง

ทั้งนี้ผลที่ได้จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  นักเรียนมีความสุข เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้ นักเรียนเป็นคนหูตากว้างไกล  ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆและเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข ผู้เรียนได้ตัดสินใจ ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย