เทศบาลเมืองท่าบ่อ เปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

เทศบาลเมืองท่าบ่อ เปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ณ อาคารวัฒนธรรม เทศบาลเมืองท่าบ่อ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน โดยมี นายกิตติศักดิ์  วรรณวิเชษฐ์   นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ กล่าวรายงาน

 

 

 
 
 
 

นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนจำนวนน้อยมากที่ให้ความสนใจ ในเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย นับวันองค์ความรู้ เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยจะค่อยๆ สูญหายไป เนื่องจากขาดการอนุรักษ์และพัฒนา ประกอบกับ ของเล่นปัจจุบัน ของเด็กไทยได้กลายเป็นของเล่นสำเร็จรูปที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประดิษฐ์  ทำจากพลาสติก โลหะหรือไม้ที่มีสีสันสวยงาม สะดวกในการซื้อหามาเล่น รูปแบบของเล่นเป็นการเล่น คอมพิวเตอร์ เกมกด หรือการใช้เวลาส่วนใหญ่กับการดูโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้การเล่น  และของเล่นพื้นบ้านได้สูญหาย ขาดการสืบทอดสานต่อ ดังนั้น การฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน จึงมีความจำเป็น

ขอชื่นชม นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน   และขอขอบคุณ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) และ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ที่ได้เสียสละเวลามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน พร้อมสาธิตวิธีการเล่นให้  กับนักเรียน  และขอให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

 

นายกิตติศักดิ์  วรรณวิเชษฐ์   นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ กล่าวว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นของสำคัญคู่กับมนุษยชาติแต่ดึกดำบรรพ์สมัยโบราณ  มีรูปแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อุปกรณ์การเล่นเป็นวัสดุที่หาง่ายและเป็นวัสดุในท้องถิ่นเอง และการเล่นกีฬาในสมัยโบราณ  จะเล่นในเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น งานสงกรานต์ งานปีใหม่ บุญบ้องไฟ สถานที่สำหรับเล่นจะเล่นตามลานวัด ด้วยเหตุนี้การกีฬาสมัยก่อนจึงเล่นกันได้ทั่วถึงและเล่นเพื่อความสามัคคีของหมู่คณะอย่างแท้จริง  ปัจจุบัน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อิทธิพลของกีฬาต่างประเทศเข้ามาครอบงำ การกีฬาของไทยแท้แต่โบราณ    ก็ค่อยๆ ซบเซาลงไปและไม่ได้รับการฟื้นฟูเผยแพร่ไปยังเด็กเยาวชนรุ่นหลัง   การเล่นกีฬาไทยโบราณจึงค่อยเสื่อมสลายไป  เทศบาลเมืองท่าบ่อ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชนให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอท่าบ่อ ต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมความรู้การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน

2. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนสามารถนำไปเล่นได้อย่างถูกวิธี

3. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอท่าบ่อ

การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับอบรมกีฬาพื้นบ้านที่เคยเป็นที่นิยมเล่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือขาโถกเถก หมากกุ๊บกั๊บ  และหมากทิง  การสาธิตการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย  ขาโถกเถก  หมากกุ๊บกั๊บ   และหมากทิง

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ที่ได้เสียสละเวลามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน พร้อมสาธิตวิธีการเล่น  และขอขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน ประจำปี 2566  จำนวน 30,000 บาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย