อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยบังพวนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพของน้ำ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบลุ่มน้ำย่อยเพื่อพัฒนาและดูแลการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำส่วนรวม

อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยบังพวนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง คุณภาพของน้ำ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบลุ่มน้ำย่อยเพื่อพัฒนาและดูแลการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำส่วนรวม

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า อำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอเมืองหนองคาย 3 ตำบล (ตำบลเมืองหมี,ตำบลพระธาตุบังพวน,ตำบลเวียงคุก) และอำเภอท่าบ่อ 1 ตำบลคือตำบลหนองนาง ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำห้วยบังพวน และการใช้ประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ 1)ประตูระบายน้ำห้วยบังพวน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย 2)ท่อระบายน้ำบ้านเวิน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อวางแผนการใช้น้ำ และวางแผนการเพาะปลูกการทำการเกษตรในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำของห้วยบังพวน

 

ซึ่งผลการเสนอความคิดเห็นได้ข้อสรุปคือให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบลุ่มน้ำย่อย เพื่อบริหารจัดการน้ำ และมีการเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงลุ่มน้ำห้วยบังพวนให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ใช้น้ำมากที่สุด ซึ่งทุกฝ่ายพึงพอใจและจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย