ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายของจังหวัดหนองคาย ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายของจังหวัดหนองคาย ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (23 พ.ค. 66) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายของจังหวัดหนองคาย ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดหนองคาย และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ทั้ง 20 จังหวัด จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566

 

นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้คัดเลือกจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดขยายผล 1 ใน 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีการดำเนินกระบวนการส่งเสริมและขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต ทำให้จังหวัดหนองคายได้มีโอกาสรวมพลังภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯระดับภูมิภาคในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เป็นการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2  (พ.ศ.2566 – 2570) ส่งเสริมให้คนไทยมี “พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม” เพิ่มขึ้น สู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”

 

รูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประกาศเจตนารมณ์ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้ ผลสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวน 40 บูท กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน วันละประมาณ 500 คน. 
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย