สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย      นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการ จ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

นายปฐมพร เกษมพันธุ์ เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สู้อายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย การรับทราบนโยบายและมาตรการลดหย่อนภาษีมาตรการขยายคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40 จากอายุ 60 ปี เป็น 65 ปีให้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และทราบความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุของนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดหนองคาย ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานของผู้สูงอายุและสำรวจความต้องการการจ้างงานผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 แห่ง.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย