อำเภอเมืองหนองคาย บูรณาการภาคีเครือข่าย “ บวร “ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไกโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อำเภอเมืองหนองคาย บูรณาการภาคีเครือข่าย “ บวร “ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไกโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

วันนี้ (22 พ.ค. 66) ณ วัดอ่างศิริโบราณ บ้านสร้างอ่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยพลังภาคีเครือข่าย “บวร” ซึ่งมีพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านสร้างอ่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย ได้ดำเนินการตามโครงการอำเภอ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน และเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด โดยใช้กลไกโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตรหารแด่พระสงฆ์ การบรรยายธรรม ,การประชุมในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการดำเนินการตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 8 ข้อ เกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่ทุกครัวเรือน กำหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนา ซึ่งจะมีแผนงาน/โครงการที่ชุมชนดำเนินการเอง แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการร่วมกับส่วนอื่นๆ และแผนงาน/โครงการที่ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการให้ ,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ศาสนสถานร่วมกันในการสร้างความรักความสามัคคี และการรักษา สืบสาน และต่อยอด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย