โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566 (International Nurses Day) Our Nurses. Our Future. "พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา"

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566 (International Nurses Day) Our Nurses. Our Future. "พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรอง SMC พญ.ฤดีมน  สกุลคู  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566 (International Nurses Day) Our Nurses. Our Future. "พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา"  โดยมี คุณบุญช่วย เคหฐาน  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน

 

พญ.ฤดีมน  สกุลคู  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่า จากคำขวัญสำหรับวันพยาบาลสากล ปี 2566 ที่ว่า  Our Nurses. Our Future. "พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา"  ร่วมกับที่ได้ทราบถึงความหมายที่สื่อถึงเจตนารมณ์ของการปฏิบัติงานของพยาบาลนั้น    จะเห็นได้ว่าพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ   ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเป็นอย่างมาก   ทั้งการดูแลสุขภาพในอดีต  ปัจจุบันและในอนาคต  การนำหลักคิดไปพัฒนาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างได้มาตรฐาน  และมุ่งสู่ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย  รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ให้และผู้รับบริการ    ตลอดจนการสร้างคุณค่าในงานการพยาบาล และ มีการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ  จนเกิดความสำเร็จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ยั่งยืน นับเป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ในการให้บริการที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้                                                                                            

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนั้น  นับว่าเป็นกลุ่มงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่   จำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรงพยาบาล  จึงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  การจัดกิจกรรมที่เชิดชูความสง่างามของคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ควรค่า    และแสดงถึงความเป็นตัวตน     ความสามัคคี   การให้บริการด้วยหัวใจสู่ผู้รับบริการ   สมควรได้รับการสนับสนุนและยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

 

คุณบุญช่วย เคหฐาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่า สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาลระดับโลก ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา  ซึ่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล   ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล    เพื่อเป็นการสดุดีคุณงามความดี ที่ได้ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่ประชาชน  ท่านได้สร้างต้นแบบอันดีงามให้พยาบาลทั่วโลกได้ยึดถือและปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในทุกๆด้าน    รวมทั้งยังเป็นผู้ทุ่มเทในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในปีนี้สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดคำขวัญสำหรับวันพยาบาลสากล ปี 2566 นี้ว่า  Our Nurses. Our Future. "พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา" โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล    ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และ พยาบาลระดับปฏิบัติการ   ในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรวมพลังสร้างและมุ่งสู่วิสัยทัศน์   ที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพในอนาคต     เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม  ตลอดจนการสร้างคุณค่าในงานการพยาบาล  และ  การสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ  จนเกิดความสำเร็จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ยั่งยืน   อันจะเป็นแนวทางในการกำหนดและวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต่อไป

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบประเภทพยาบาลในหน่วยงาน  บุคลากรอื่นในหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน   การจัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล   และการบริจาคสิ่งของเพื่อหารายได้ให้โรงพยาบาล   ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อจันมี  มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย