ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบบ้านคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 5 หลัง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 32 หลัง เป็นเงินจำนวน 1.2 ล้านบาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบบ้านคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 5 หลัง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมีการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 32 หลัง เป็นเงินจำนวน 1.2 ล้านบาท

วันนี้ (11 พ.ค. 66) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านคนพิการที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย ต.อุดมพร จำนวน 3 หลัง , ต.เฝ้าไร่ จำนวน 1 หลัง และตำบลหนองหลวง จำนวน 1 หลัง

 

นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยมีการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ แนวทางในการดำเนินงานให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ออกประกาศกำหนดให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เป็นหน่วยบริการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ เพื่อทำหน้าที่สำรวจคำขอ และดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1.2 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย หลังละไม่เกิน 40,000 บาท จึงได้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้ว จำนวน 16 แห่ง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 32 หลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ จึงได้จัดให้มีพิธีมอบบ้านฯ ในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย