จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลปะโค จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการ ณ บริเวณบึงหนองกวาก ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะของคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด เกิดเป็นรูปธรรม

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลปะโค จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการ ณ บริเวณบึงหนองกวาก ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะของคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด เกิดเป็นรูปธรรม

วันนี้ (11 พ.ค. 66) จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลปะโค จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการ ณ บริเวณบึงหนองกวาก ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

 

นายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค กล่าวว่า บึงหนองกวากมีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ขุดลอกแล้วประมาณ 500 ไร่ คงเหลืออีกประมาณ 100 ไร่ ที่ยังไม่ได้ขุดลอก ทำให้มีผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ ขึ้นหนาแน่นเป็นอย่างมาก ประกอบกับแหล่งน้ำมีบริเวณกว้าง ลักษณะตื้นเขิน เทศบาลตำบลปะโคมีความประสงค์จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรรม โดยมีความพร้อมเรื่องงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในส่วนการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลปะโคได้มีการกันพื้นที่ไว้โดยรอบแล้ว โดยทำเป็นถนนลูกรังกว้างประมาณ 10 – 11 เมตรเพื่อป้องกันการบุกรุก และในอนาคตจะมีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป

 

ในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานเทศบาลตำบลปะโคได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ในการพิจารณาจัดหาพื้นที่แหล่งน้ำที่มีผักตบชวาหรือวัชพืช เพื่อจัดกิจกรรมโดยพิจารณาจากปริมาณของผักตบชวาและวัชพืชที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่สะดวกและปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรกล ความพร้อมในการจัดเก็บวัชพืชหลังการกำจัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ในการดำเนินการ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาฯ ที่บึงหนองกวากในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะของคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด เกิดเป็นรูปธรรม เป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงามและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน มีทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย