โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 9 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 9 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านเปิดใหญ่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 9 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565

 

นางรภัสกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลวัดธาตุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดธาตุ ที่มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข จึงได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนที่จัดขึ้นในครั้งนี้
 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและความสำเร็จของการศึกษาชั้นต้นของตนเอง มีความกล้าแสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนรักในการศึกษาและรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน สำหรับปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเข้ารับมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย จำนวน 72 คน โดยมีครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมแสดงความยินดี.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย