สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส พื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการของ อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย พบ 1 ใน 2 โครงการมีการประกาศราคากลางไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง คือต่ำกว่าราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ถือว่าหน่วยงานราชการได้รับความเสียหาย หรือก่อให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาได้ที่ 042-411590 หรือ เพจเฟสบุค NACC Nongkhai

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส พื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการของ อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย พบ 1 ใน 2 โครงการมีการประกาศราคากลางไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง  คือต่ำกว่าราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ถือว่าหน่วยงานราชการได้รับความเสียหาย หรือก่อให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาได้ที่ 042-411590 หรือ เพจเฟสบุค NACC Nongkhai

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส ครั้งที่ 3 โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการรับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียด การดำเนินโครงการจำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.โครงการขุดลอกห้วยกอก บ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข กว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง คือ หจก.พี เอ็ม พี 2019 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.โครงการขุดลอกห้วยทอน บ้านน้ำทอน หมู่ที่ 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้าง คือ หจก.พี เอ็ม พี 2019 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการจัดจ้าง พบข้อสังเกต คือ ราคากลางจัดจ้างขุดลอกตามกรมบัญชีกลาง จะอยู่ที่ราคา 584,917.94 บาท แต่ อบต.ด่านศรีสุขได้ประกาศราคากลางอยู่ที่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถึงเหตุผลของการกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นั้น เจ้าหน้าที่ได้ให้คำตอบว่า มีความเข้าใจมาโดยตลอดว่าหากเป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนเท่าใด ก็จะกำหนดราคากลางเท่ากับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ให้คำแนะนำว่า จะต้องดำเนินการประกาศราคากลางตามราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหน่วยงานไม่มีอำนาจไปลดราคากลางที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องคือ อบต.ด่านศรีสุข จะต้องประกาศราคากลางขุดลอกอยู่ที่ 584,917.94 บาท และจะต้องเรียกผู้รับจ้างมาต่อรองราคา อย่างไรก็ตามยังไม่ถือว่าหน่วยงานราชการได้รับความเสียหาย หรือก่อให้เกิดการทุจริต และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ ยังไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่นำไปสู่การทุจริต

 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นมาได้ที่ 042-411590 หรือ เพจเฟสบุค NACC Nongkhai.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย