สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส พื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการของ อบต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พบ 1 ใน 3 โครงการผิดปกติ แนะนำให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้นมาได้ที่ 042-411590 หรือ เพจเฟสบุค NACC Nongkhai

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส พื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการของ อบต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พบ 1 ใน 3 โครงการผิดปกติ แนะนำให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้นมาได้ที่ 042-411590 หรือ เพจเฟสบุค NACC Nongkhai

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส ครั้งที่ 2 โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยได้ดำเนินการรับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการจำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านพร้าวใต้ หมู่ที่ 6 บ้านพร้าวใต้ ตำบลหินโงม กว้าง 4 เมตร ยาว 267 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร งบประมาณที่ดำเนินการก่อสร้าง 363,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เอส เค มหานคร คอนกรีต จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ แต่จากการลงพื้นที่ สำรวจสภาพพื้นที่จริง ปรากฏว่า พบความผิดปกติ จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณที่มีการซ่อมแซมถนนที่ีมีรอยแตกร้าว แต่เมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ปรากฏว่ายังมีการซ่อมแซมไม่เรียบร้อย บริเวณที่เป็น จุดซ่อมแซมมีรอยแตกร้าว และมีการหยอดยางมะตอยไม่เต็มร่อง joint , จุดที่ 2 จุดที่มีการนำยางมะตอยลาดปิดบริเวณที่มีรอยแตกร้าว พบว่า ยางมะตอย ไม่สามารถปิดรอยแตกร้าวได้ และพบเห็นรอยแตกร้าวอย่างชัดเจน และจุดที่ 3 พบรอยแตกร้าวเป็นแนวยาว ลึกลงไปถึงชั้นโครงสร้างด้านล่างของชั้น คอนกรีต ซึ่งอยู่พิกัดบริเวณปลายทางก่อนถึงแนวฝั่งแม่น้ำโขง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ให้คำแนะนำกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินโงม ให้กำชับให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมในบริเวณที่พบข้อบกพร่อง หรือยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย จะได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพพื้นที่จริงของโครงการฯ อีกครั้งในลำดับต่อไป

 

2. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าจาน หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,616 ตารางเมตร งบประมาณที่ดำเนินการก่อสร้าง 663,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ พีพีพี รีไซคลิ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถนนมีการใช้งานหนัก พอสมควร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้สัญจรบรรทุก ผลิตผลทางการเกษตร เป็นจำนวนมาก

และ 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าจาน 2 หมู่ที่ 5 ท่าจาน งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง 522,970 บาท ผู้รับจ้าง คือ หจก.สันกำแพง มอเตอร์กรุ๊ป ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 และมีการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง การดำเนินการยังไม่พบความผิดปกติ ที่นำไปสู่การกระทำการทุจริต

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้นมาได้ที่ 042-411590 หรือ เพจเฟสบุค NACC Nongkhai.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย