อบต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566

อบต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย มอบหมายให้ นางสาวปภาสิริ ศรีตะบุตร เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการฯ จำนวน 30,000 บาท โดยมี นายณัฐพงษ์ แสนวัง นายก อบต.นาทับไฮ กล่าวรายงาน มี นายธีระวรรธน์ เวชอรรถสิทธิ์ นายก อบต.บ้านต้อน ,นายองอาจ หมื่นเรือคำ นายก อบต.รัตนวาปี ,นายกถวิล ไชยรัตน์ นายก อบต.โพนแพง ,พ.จ.อ.วัชรินทร์ โชติพงษ์ ปลัดอาวุโส อ.รัตนวาปี คณะผู้บริหาร อบต.นาทับไฮ สมาชิกสภา อบต.นาทับไฮ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในตำบลนาทับไฮ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

 

นายณัฐพงษ์ แสนวัง นายก อบต.นาทับไฮ กล่าวว่า โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่า และความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาในท้องถิ่นและความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวนเงิน 30,000 บาท และงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาสากล.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย