สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านผาตั้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมี นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน มี นายมนัส วระรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ,เจ้าหน้าที่ในสังกัดขนส่งจังหวัด ,ผู้นำชุมชน , ตลอดจนคณะครู-อาจารย์ และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเข้ารับการอบรม

 

นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการขนส่งทางบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -5 สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา บูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในทุกพื้นที่ของประเทศ

สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัยด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยานก่อนใช้งาน และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการฝึกภาคสนามด้วยการขับขี่รถจักรยานสองล้อในสนามจราจรจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขี่ในเส้นทางที่มีทางร่วมทางแยกต่างๆ การขี่บนทางขรุขระ เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อต้องพบเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าจากการขับขี่รถจักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เยาวชนสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีทีมงานครูต้นแบบ หรือ ครูแม่ไก่ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยอยู่คู่กับโรงเรียนอย่างยั่งยืน

 

นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต่อเยาวชน ครอบครัว และชุมชน เพราะการอบรมมอบความรู้ความเข้าใจถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีและมีวินัยมากขึ้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคต นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย