นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานพิธีฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา ต.เซิม อ.โพนพิสัย

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา บ้านนามน ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิต โดยมี นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชนและพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยกำหนดจัดพิธี ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2563
 

สำหรับ วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีพระอิสระ ปภสฺสโร รักษาการเจ้าอาวาส ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2481 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 16 ธ.ค. 2554 ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป ลำดับที่ 22 เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 157ง

โดยทางวัดพร้อมด้วยชาวบ้านนามนและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเสนาสนะอย่างมั่นคงถาวร ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ และอุโบสถ หอระฆัง สำหรับเป็นที่ประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชนและสร้างความสามัคคีในชุมชน

สำหรับอุโบสถหลังนี้มีลักษณะทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ซึ่งตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2537 โดยมีพระครูพิสัยกิจจาทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัยเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างและแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ใช้งบประมาณ 1,300,000 บาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย