เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดหนองคาย ศึกษาดูงาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ให้การต้อนรับ นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดหนองคาย จำนวน 11 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

นางอลิสา กรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ศาลจังหวัดหนองคาย มีบุคากรที่ปฎิบัติงานธุรการศาล งานตุลาการ ประกอบกับ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง เป็นกำลังสำคัญในการนำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-2564 และนโยบายประธานศาลฎีกาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดย ยึดมั่นการอำนวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่ประเภทคดี พัฒนาระบบงานให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก  ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถนำไปปฏิบัติให้บรรจุผลสำเร็จด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ในด้านการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตและการพัฒนาหน่วยงาน ศาลจังหวัดหนองคายจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง เพื่อสร้างมุมมอง แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างได้เรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้

 

ด้าน นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง กล่าวเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินการไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งตนและครอบครัวเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ได้ยึดวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูแดง โทร 086-2289508.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย