คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมแนะนำการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อำเภอเมืองหนองคาย

คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมแนะนำการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อำเภอเมืองหนองคาย

วันที่ 8 ก.ย. 2566 ตามที่นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้คณะตรวจติดตามการดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯจังหวัดหนองคาย ซึ่งนำโดย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการตามโครงการฯ ซึ่งมีนายประยูร อรัญรุท  นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ”บวร” หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.ศูนย์พัฒนาอาชีพด้านเกษตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนบ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการฯ อำเภอเมืองหนองคายมี 16 ตำบล 147 หมู่บ้าน ซึ่งมีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 14 หมู่บ้าน 2 ชุมชน และขยายผลดำเนินการต่อให้ครบทุกหมู่บ้านภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งวันนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินการของบ้านมะเขือ หมู่ที่ 11 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน 7 ข้อ และเกณฑ์พัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด ดังนี้

 

1.ด้านศาสนกิจและประเพณีวัฒนธรรม เริ่มด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตรหารแด่พระสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และมีนักเรียนร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นสืบทอดตามหลักพระพุทธศาสนา

2.มิติเศรษฐกิจ เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านตำบลพระธาตุบังพวน เช่นกลุ่มจักสาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา มาแบ่งปัน และขาย การแปรรูปอาหาร การสวมใส่ผ้าไทย การประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน(พุทธเกษตร)

3.ด้านที่อยู่อาศัย ได้เยี่ยมชมการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้โดยอาศัยภาคีเครือข่ายงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ซึ่งใช้แรงงานจากจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากส่วนราชการและชาวบ้านได้ร่วมทำบุญตักบาตรให้กับผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจนในหมู่บ้าน ตามโครงการ “ วัดไม่ทิ้งโยม”

4.ด้านความสามัคคีได้เยี่ยมชมการจัดคุ้มซึ่งจะมีการประกวดคุ้ม สำหรับวันนี้ได้เยี่ยมชมคุ้มชัยพฤกษ์ซึ่งเกิดจากความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของประชาชน ที่จะพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 7 ข้อ การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน การรวมกลุ่มอาชีพของคุ้มต่างๆ

5.ด้านความมั่นคงด้านอาหาร เยี่ยมชมการปลูกผักสวนครัวของครัวเรือนทั้งในบ้าน และสวน ตามโครงการพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง“  และ “ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน” พร้อมทั้งปลูกไม้ผลในที่สาธารณของชุมชน “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน“ ณ ที่สาธารณะของหมู่บ้าน "หมากเขือวิลเลจ"

6.มิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความสะอาด เยี่ยมการดำเนินการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การคัดแยกขยะของชุมชนเพื่อที่จะทำธนาคารขยะ การรักษาความสะอาดของหมู่ด้วยจิตอาสาพัฒนา

7.มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และด้านความมั่นคงและปลอดภัย มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การตัดกิ่งไม้ตามถนนและการซ่อมแซมถนนให้ปลอดภัยทางถนนโดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน

8.มิติด้านสังคม การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งบ้านมะเขือ ได้รับรางวัล” พื้นที่ต้นแบบดีเด่น ด้านครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ฯ.2566 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางโดยแคร์คลิปเวอร์ การดูแลด้านการศึกษา.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย