เทศบาลเมืองหนองคาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 เทศบาลเมืองหนองคาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันนี้ (26 พ.ค. 66) ที่โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองหนองคาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

 

นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่าเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน พื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และประชาชน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดอบรมฯในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด มีผู้เข้าอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย