โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดโครงการอบรมหลักการบริหารร่างกายทางการยศาสตร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดโครงการอบรมหลักการบริหารร่างกายทางการยศาสตร์

วันนี้ (12 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอีสานฮอล์ล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานเปิดเปิดโครงการอบรมหลักการบริหารร่างกายทางการยศาสตร์ โดยมี ทันตแพทย์หญิง ดร.อุมาพร ท่อแก้ว ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักการบริหารร่างกายทางการยศาสตร์ กล่าวรายงาน

 

ดร.อุมาพร ท่อแก้ว กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทำงานและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการททำงาน จึงมีการนำหลักการจัดการด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เข้ามาปรับใช้ในสถานที่ทำงานกันอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการพัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานและการออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยฯ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและวิเคราะห์ปัญหาตาม หลักการเกี่ยวกับการยศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการควบคุมและป้องกันปัญหา ด้านการยศาสตร์

ในการจัดโครงการอบรมหลักการบริหารร่างกายทางการยศาสตร์ครั้งนี้ มีระยะเวลาในการจัดโครงการ 2 รุ่น โดยแบ่งรุ่นละ 1 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 1 2 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ มาเป็นวิทยากร

 

พญ.ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทำงานของคนในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปัญหาในการทำงาน อาทิเช่น ท่าทางในการทำงานที่ผิดวิธี การยกเลิกเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ไม่เหมาะสมการนั่งทำงานหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้บุคลากรเกิดความล้าและการบาดเจ็บจากการทำงาน การใช้หลักท่าทางในการทำงานตามหลักการยศาสตร์ และท่ากายบริหารสำหรับอาการเจ็บปวดในตำแหน่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อให้บุคลากรลดการบาดเจ็บจากการทำงาน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย