กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัด “อบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายให้เพิ่มขึ้น และเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัด “อบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายให้เพิ่มขึ้น และเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (30 พ.ย. 65) ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการ “อบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดขึ้น

 

นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เนื่องจากการให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน จำเป็นต้องอาศัยสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งสถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน/ท้องถิ่น ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสาร ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้ได้มากที่สุด ในเวลาอันรวดเร็ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจึงได้จัดกิจกรรม “อบรมสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายให้เพิ่มขึ้น และเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

 

กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ประกอบด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้จัดรายการสถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 40 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย