จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันคุย และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคี โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรักความสามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

จังหวัดหนองคาย จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันคุย และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสามัคคี โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรักความสามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

วันนี้ (27 ก.ย. 65) ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการน้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันคุย และเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ สร้างสามัคคี โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรักความสามัคคีและปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ เพื่อระดมสมอง สร้างพลัง โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ร่วมกันทำ เพื่อสร้างสังคมปรองดอง โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกันคุยร่วมกันคิด และร่วมกันจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความปรองดอง มีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ครู-อาจารย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับฟังการบรรยายและเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย