รพ.สต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU-NPCU) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU-NPCU) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 ส.ค. 2565 ณ ห้องประชุมแช่มช้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายเอกรินทร์ โปตะเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วย นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเดื่อ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นพ.สุพัตร บุรณะเวช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย,นางสมพิศ เกณฑ์สาคู สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย พร้อม คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย , โรงพยาบาลโพธิ์ชัย  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดหน่วยงาน จำนวน 50 คน

 

ด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานหน่วยบริการปฐมภูมิและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ   2565  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายบริการปฐมภูมิอำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ  ทำให้เกิดโครงการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน คณะฯ จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ ที่เป็นต้นแบบและประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ นี้ เพื่อนำไปปรับใช้ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ต่อไป

 

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีนายเอกรินทร์ โปตะเวช เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ โดยที่ผ่านมามีผลงานมากมายได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ยังได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานมาโดยตลอด.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย