สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด” เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการสร้างตัวแทนชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสารทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด” เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการสร้างตัวแทนชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสารทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) ที่โรงแรมธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด” ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ และมี พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน

 

กิจกรรม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด” ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครเกิดองค์ความรู้ในการถ่ายทอดบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับคนในชุมชน ตลอดจนสร้างตัวแทนชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสารทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงสามารถสนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับคนในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือเครือข่ายที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวเนื่องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน

 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ ๆ สำคัญคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคือความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยปฏิบัติและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีโครงสร้างของหน่วยงานอยู่เฉพาะที่ส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานคร ไม่มีโครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ ฉะนั้นการให้ความรู้กับประชาชนในการที่จะร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ช่องทางการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีปัญหา ดังนั้นทางผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นว่าเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของทุกจังหวัด จะสามารถเป็นเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ อำนาจและช่องทางการร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “ความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด” ครั้งแรกที่จังหวัดหนองคายแห่งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายและเครือข่ายฯ ที่จะได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ฝากถึงประชาชน ว่า ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็สามารถร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้หลายช่องทาง เช่นโทรศัพท์สายด่วน 1676 โทรฟรีทั่วประเทศ จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่เรื่องร้องเรียนไม่สลับซับซ้อน สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1676 ได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านเวปไซด์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน www.ombudsman.go.th , ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น หรือหากมีเอกสารหลักฐานจำนวนมากก็ส่งทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้

ในกรณีที่ประชาชนร้องเรียนมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่นั้น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลา คือในหลักปฏิบัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหลักปฏิบัติอยู่ว่า ความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน หมายความว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก่อนที่จะร้องเรียนแล้ว หลังจากร้องเรียนแล้วก็ยังรอการแก้ไขอยู่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเร่งรัดในการแสวงหาข้อเท็จจริงในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของการส่งเสริมเครือข่ายนั้น วันนี้เป็นการเริ่มต้นในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และช่องทางในการร้องเรียน กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม มายังผู้ตรวจการแผ่นดินโดยผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากกิจกรรมในวันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงอุปกรณ์-เครื่องมือในการเผยแพร่ของเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดไปยังประชาชนต่อไป เช่นแผ่นพับ หรือคลิปที่มีการช่วยเหลือประชาชนสำเร็จแล้ว รวมไปถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้หลังจากเครือข่ายได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแล้ว ในแต่ละปีอาจจะได้ขอความร่วมมือกับทางจังหวัดได้พิจารณาเครือข่ายที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ดีเด่น ทุ่มเท เสียสละ รวมไปถึงให้ความรู้ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยจะมีการมอบรางวัลเครือข่ายดีเด่นประจำปีในวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในเดือนเมษายนของทุกปีต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย