คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

วันนี้ (29 ก.ค. 65) ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดงตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ ,นายสมจิตร คำภูมี กำนันตำบลน้ำโมง ,นายธนพล  อุทุมพร สารวัตรกำนันตำบลน้ำโมง ,น.ส.นวลนัย ชัยสงคราม สารวัตรกำนันตำบลน้ำโมง ,อาจารย์ประมวล อันภักดี ที่ปรึกษากองทุนฯ ของผู้สูงอายุตำบลน้ำโมง ,นางธิดาวรรณ ราชาวัดร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลน้ำโมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจโคกถ้ำเทพนิมิตร ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กล่าวว่า กิจกรรม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายในครั้งนี้เพื่อสนองกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี และได้ทรงย้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ จึงน้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ใช้ ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง ฝึกให้เด็กคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้เด็กทำงาน ร่วมกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีวินัย มีสัมมาคารวะ ปลูกฝัง จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ในโลกที่มี การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

สำหรับภายหลังการศึกษาดูงานในครั้งนี้สิ่งที่จะได้รับสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาคือมีความข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้าน นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินการไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งตนและครอบครัวเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ได้ยึดวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูแดง โทร 086-2289508.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย