สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (27 ก.ค.65) ที่ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดหนองคาย) เข้าร่วมประชุม

 

นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดหนองคาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่สอดคล้องกับ เรื่องสื่อสารสำคัญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 11 เรื่อง และประเด็นจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ตามสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ ปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การท่องเที่ยว การค้าชายแดน การกำจัดขยะมูลฝอย กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร การไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน รวมถึงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดหนองคาย) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2553 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย