งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง กิจกรรมป้องกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง กิจกรรมป้องกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ISANHALL โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายแพทย์จรูญ ลี้ตระกูลนำชัย ประธานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กิจกรรมป้องกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) โดยมี นายแพทย์ชวนันท์ ธรรมาวุฒิกุล รองประธานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ กล่าวรายงาน มี นางวรนุช ชัยรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ

 

นายแพทย์ชวนันท์ ธรรมาวุฒิกุล รองประธานงานโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังอำเภอท่าบ่อ กล่าว กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศ เป็นสาเหตุการป่วย พิการและมีอัตราการตายสูงระดับต้นๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทย โดยข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคพบว่าปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทยที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ ภาวะอ้วน รวมถึงการมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในครอบครัว หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดโรค รวมถึงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เร็ว สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดความพิการและการตายได้

จากสถิติข้อมูลของจังหวัดหนองคาย พบว่าในปี 2561 – 2564 พบว่ามีผู้ป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 2.91  3.84  4.35  และ 3.67  ส่วนในปี 2565 (ข้อมูลถึง มิถุนายน 2565)  พบผู้ป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.73  การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มีการส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปเพิ่มมากขึ้นและมักพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้ล่าช้า  เพื่อป้องกันโอกาสการเกิดความพิการและการตาย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องได้รับการรักษาที่รวดเร็วภายใน 3-4  ชั่วโมงแรก เพื่อให้สามารถรับยาละลายลิ่มเลือดและส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้นได้

ดังนั้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่อยู่ในเขตการดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จึงมีความจำเป็นต้องมีแกนนำเพื่อดำเนินงานเชิงรุก เน้นการเฝ้าระวัง การป้องกันและการประเมินประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินหรือได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลสังเกตตนเองในเบื้องต้นรวมถึงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลรักษาตามระดับความเสี่ยงต่อไป

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  เป็นวันที่เหมาะสม งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ  จึงดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ( CVD Risk )  ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน     ผู้ป่วยบาหวาน และ ความดันโลหิตสูงเพื่อให้ได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสุขภาพคนในชุมชน ลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน 

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่มีความเสียง CVD Risk มีแนวทางป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียงมากขึ้น โดย นางวรนุช ชัยรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,อาหารต้านความเสี่ยง CVD Risk โดยนางสุวรรณา วงคำจันทร์ นักกำหนดอาหาร ,กิจกรรมทางกาย ให้ห่างไกล CVD Risk โดย นางสุวิชชา วัฒนศรีมงคล นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  ,ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา โดยนางขนิษฐา จุ้ยยิ้ม พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ,การให้ความรู้เพื่อวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น ดูแล  ส่งผู้ที่มีอาการ Stroke , Stemi  ในชุมชน ถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยและ ทันเวลา โดยนางสาวมลฤดี วรรณพนม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรม การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่   งดดื่มสุราและทำอารมณ์ให้ผ่อนคลาย  โดยทีม NCD CUP Thabo ,การประเมินความรู้สึก ทบทวนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ผ่านมา โดยทีม NCD CUP Thabo.
 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย