อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เปิดโครงการ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด” เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ และแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เปิดโครงการ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด” เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด  ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ และแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก)  อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก เป็นประธานเปิดโครงการ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด” โดยมี นายทักษิณ สุวรรณศรี ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก ,นายประภาส รวมรส ปลัดอำเภอโพธิ์ตาก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  

 

นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก การดำเนินงานตามโครงการ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด”  อำเภอโพธิ์ตากได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเนื่องจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก ยังคงมีปัญหาในทุกพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างแพร่หลายมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างความรู้ และปลูกสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้ชีวิต และการรู้เท่าทันปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำระดับท้องที่ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีกลุ่มพลังมวลชนที่มีจิตอาสา และอาสาสมัครที่จะให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในหมู่บ้าน  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ที่จะต้อง ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  และต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องประชาชน และผู้นำในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนดำเนินงานในทุกๆ ด้าน เพราะเป็น ผู้ที่มีความใกล้ชิด มีความผูกพัน และอยู่ในพื้นที่นั้นสืบไป

“โครงการ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด”  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อำเภอโพธิ์ตากให้ความสำคัญและจัดให้มีขึ้น ประกอบกับในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันยาเสพติดโลก อำเภอโพธิ์ตากได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ แก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดนเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเวทีในการแสดงออกให้กับน้องๆทุกคน โดยการใช้ดนตรีในการสื่อความหมายเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ” นายอำเภอโพธิ์ตาก กล่าว

 

ด้าน นายทักษิณ สุวรรณศรี ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว อำเภอโพธิ์ตากจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ประกอบกับอำเภอโพธิ์ตาก ได้จัดทำโครงการ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด” ขึ้น โดยการดำเนินงานตามโครงการประกวดดนตรี โฟล์คซอง ภายใต้หัวข้อ “โฟล์ครักษ์ป่า ท้ายาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด  ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ และแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง จำนวนทั้งหมด 7 วง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 5 ท่าน คือ ครูสอนดนตรีจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักดนตรีมืออาชีพ และสื่อมวลชน 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องและสนองนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างค่านิยมที่ดี ที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย