สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (News GFMIS Thai) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (News GFMIS Thai) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (22 มิถุนายน 65) ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (News GFMIS Thai) สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

 

นายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (News GFMIS Thai) ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรด้านการเงินของจังหวัดหนองคาย อันจะส่งผลให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 100 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย