ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณววัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ท่านเอกอัครราชทูต นายชลิต มานิตกุล ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยยราชนารี ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณววัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ท่านเอกอัครราชทูต นายชลิต มานิตกุล ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยยราชนารี ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (18 มิ.ย. 65) ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณววัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ท่านเอกอัครราชทูต นายชลิต มานิตกุล ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยยราชนารี โดยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณววัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย อีกด้วย

 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยยราชนารี ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 การดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกมีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกในปี พ.ศ.2573

 

สำหรับจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และกิจกรรมการออกหน่วยดูแล ฉีดวัคซีน และทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง โดยหน่วย “สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 250 คน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย