มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่ภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา หรือบุตรทหาร ตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2565 จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 25 ทุน พร้อมค่าพาหนะ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 81,300 บาท

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่ภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา หรือบุตรทหาร ตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2565 จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 25 ทุน พร้อมค่าพาหนะ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 81,300 บาท

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

 

ด้วย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่ภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา หรือบุตรทหาร ตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจำทุกปี ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 25 ทุน พร้อมค่าพาหนะ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 81,300 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท) จำแนกเป็นทุนการศึกษาในประเภทและระดับการศึกษาดังนี้ ทุนการศึกษารายปี  ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท , ทุนการศึกษารายปีและทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนรวม 16 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และทุนการศึกษารายปีและทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา จำนวนรวม 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย