ผู้ตรวจการแผ่นดิน...จัดโครงการสานพลังภาครัฐ-ประชาชน สู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผ่านแอพพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรม  รอยัล นาคารา หนองคาย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้จัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 40”  ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย,  จังหวัดบึงกาฬ  และจังหวัดอุดรธานี  เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน  สู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยมี พล.อ.วิทวัส  รชตะนันทน์  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เป็นประธานเปิดงาน  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

พล.อ วิทวัส  รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า  ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มอำนาจและหน้าที่ใหม่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีมิติกว้างมากขึ้น โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ

พล.อ. วิทวัส  กล่าวต่อไปว่า  การลงพื้นที่จัดสัมมนาของผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้  ได้มุ่งสร้างความรู้  ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ภายในกิจกรรมมีการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนภาคบ่าย มีการเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” ในหัวข้อ “สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน” โดยภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ผู้นำท้องถิ่น  นักวิชาการ  สื่อมวลชน  และประชาชน จากจังหวัดหนองคาย  จังหวัดบึงกาฬ  และจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมสัมมนา กว่า 500 คน

 

สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในวันนี้  สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่างๆ ของสำนักงานได้  ทั้งทางไปรษณีย์  ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th และทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย