“นายกยุทธนา” เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.21 จังหวัดหนองคาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิชาชีพติดตัว

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.00 น.  ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  นายยุทธนา  ศรีตะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (โซนที่ 1) ของจังหวัดหนองคาย 

 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21  (หนองคาย – บึงกาฬ)  กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาค  และระดับประเทศเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทางวิชาการ  เทคโนโลยี  และศิลปหัตถกรรม  ที่แสดงออกซึ่งสุนทรียภาพ  กิจกรรมการสร้างสรรค์  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จัดการแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด  รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดชั้นสูงสุด ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันตามที่  สพฐ.กำหนด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  ด้านเทคโนโลยี  วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ไทย  ศิลปะ  รู้คุณค่าในตัวเอง  จนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักและหวงหางกระดกทางวัฒนธรรมของไทย  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำมาต่อยอดการเรียนการสอน  และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ชุมชนและสังคม 

 

ด้านนายยุทธนา  ศรีตะบุตร  นายก อบจ.หนองคาย  กล่าวว่า  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ร่วมกับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้เด็กนักเรียน  ได้เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบ  แล้วนำวัตถุดิบจากโรงเรียนหรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการ  เมื่อผลิตเสร็จก็นำเข้าสู่กระบวนการจำหน่าย  ทั้งในโรงเรียน  ชุมชน  และจำหน่ายทางออนไลน์  นี่คือกระบวนการที่ครบวงจรของการจัดการเรียนรู้  จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญในการจัดนิทรรศการศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกๆ ปี

ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้มีอาชีพ  ได้มีความรู้  ก่อนที่จะไปศึกษาต่อหรือเข้าสู่โลกแห่งวิชาชีพต่อไป  สำหรับปีงบประมาณ  2563 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  จะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณ  และพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยการจัดหาคู่มือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและ อบจ.ก็ยังได้จัดโครงการให้นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังต่างจังหวัดเหมือนทุกๆ ปี  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ แล้วนำมาพัฒนาตนเองและต่อยอดในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย