สพม.21 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.00 น.  ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อำเภอพรเจริญ    จังหวัดบึงกาฬ   นายไพรวัลย์  อรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

 

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21  (หนองคาย – บึงกาฬ)  กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาค  และระดับประเทศเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทางวิชาการ  เทคโนโลยี  และศิลปหัตถกรรม  ที่แสดงออกซึ่งสุนทรียภาพ  กิจกรรมการสร้างสรรค์  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จัดการแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด  รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดชั้นสูงสุด ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันตามที่  สพฐ.กำหนด

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 ที่มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต,  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ  ด้านเทคโนโลยี  วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ไทย  ศิลปะ  รู้คุณค่าในตัวเอง  จนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย,  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์,  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำมาต่อยอดการเรียนการสอน  และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ชุมชนและสังคม 

โดยมีโรงเรียนในสังกัด  สพม. 21 จำนวน  25 แห่ง,  โรงเรียนสังกัด สพป.บึงกาฬ  1 แห่ง  และโรงเรียนเอกชน  3 แห่ง  รวม 29 แห่ง  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย