เทศบาลเมืองหนองคาย ชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี 63

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.30 น.  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  นายวีระชัยโชค  มงคลภูมิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการ ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล  ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง  และเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการและด้อยโอกาส  ให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  ทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข  และเป็นการอำนวยความสะดวก  ส่งเสริมให้มีการบริการที่มีคุณภาพ  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

 

อีกทั้ง  ยังเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชน  และอาสาสมัครให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  ดังนั้นจึงได้มีการจัดอบรมโครงการในครั้งนี้ขึ้น.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย