ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ที่อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6 ในพิธีมีการทำบุญทางศาสนามี พระครูกิตติวรคุณ (บุญเลิส สุจิตโต) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ) เป็นประธาน โดยมี นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6  เข้าร่วมพิธี

 

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่า กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511 โดยได้รับการจัดตั้งและกำหนดหมายเลขกองร้อยอาสารักษาดินแดนให้เป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อที่ 100 และเมื่อปี พ.ศ.2554 มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขกองร้อยอีกครั้งเนื่องจากมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนและกำหนดหมายเลขกองร้อยอาสารักษาดินแดนใหม่ดังนั้นกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อจึงมีหมายเลขกองร้อยใหม่คือกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อที่ 6 เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนซึ่งมีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อการเข้าอยู่อาศัยของสมาชิก อส. ดังนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2517 จึงมีการต่อเติมอาคารกองร้อยทางด้านปีกขวาของอาคารโดยประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อร่วมกันบริจาคต้นไม้ให้สมาชิก อส. แล้วประชาชนที่มีความรู้วิชาช่างได้ช่วยกันเลื่อยไม้และต่อเติมอาคารกองร้อยจนแล้วเสร็จและใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติภารกิจกองอาสารักษาดินแดน มาจนถึงปี พ.ศ.2561 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 50 ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ.2511-พ.ศ.2561) ในปี พ.ศ.2559 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6 ได้เริ่มยื่นหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารกองร้อยหลังใหม่จากกรมการปกครองเนื่องจากตัวอาคารกองร้อยทรุดโทรมตามอายุการใช้งานและได้ติดตามความคืบหน้าการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอยู่เป็นระยะๆจนถึงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลาประมาณ 17.00น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกรรโชกแรง ลมได้พัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าบ่อ ที่ 6 ส่งผลให้ตัวอาคารกองร้อยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถใช้การต่อไปได้ จึงได้รวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดรายงานต่อนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามเร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างกองร้อยหลังใหม่จากกรมการปกครองและได้รับการอนุมัติงบประมาณในการสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางเป็นเงินทั้งสิ้น 8,322,200 บาท จากกรมการปกครองโดยได้ลงนามในสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า บจก.สถาปนวิศน์ และ ห.จ.ก.ขวัญชัยเคหะภัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในวงเงิน 6,244,100 บาท

 

สำหรับ กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสําคัญในการจัดตั้งคือเพื่อมีกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทําให้การดําเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลําดับจนถึงปัจจุบัน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย