รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปล่อยกู้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 17,650,000 บาท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปล่อยกู้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 17,650,000 บาท

วันที่ 12 มกราคม 2565   เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย – อุดรธานี (ขาออก) นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19 ) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการปกติ จำนวน 6 สหกรณ์ วงเงิน 15,850,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัวเงิน จำกัด อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 2,000,000 วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร,สหกรณ์การเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดหนองคาย จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 5,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร,สหกรณ์โคเนื้อหนองคายวากิว จำกัด อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 500,000 วัตถุประสงค์รวบรวมโคเนื้อวากิวจากสมาชิกไปจำหน่าย, สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 5,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 2,350,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร,สหกรณ์ยื่นเรื่องขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ คือ สหกรณ์โคเนื้อหนองคายวากิว  จำกัด อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวนเงิน 600,000 บาท  วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์

 

พร้อมทั้งได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน 2 สหกรณ์ จำนวนเงิน 1,800,000 บาท ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดหนองคาย จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 960,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนเงิน 840,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร รวม 8 แห่ง วงเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,650,000 บาท.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย