กรมชลประทานและคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมปฐมนิเทศช่วงการดำเนินการจัดทำแผนหลัก โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เพื่อแนะนำโครงการ ขอบเขตของการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทานและคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมปฐมนิเทศช่วงการดำเนินการจัดทำแผนหลัก โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เพื่อแนะนำโครงการ ขอบเขตของการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (11 มกราคม 2565) ณ ห้องประชุมนาคารา 1 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศช่วงการดำเนินการจัดทำแผนหลัก (Master Plan,MP) โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ที่กรมชลประทานและคณะที่ปรึกษาจัดให้มีขึ้น

 

เนื่องด้วยราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ , เลย , หนองคาย , หนองบัวลำภู และอุดรธานี) จำนวน 12 โครงการ หนึ่งในนั้นได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้กรมชลประทานยังได้ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแนะนำโครงการ ขอบเขตของการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้องเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินโครงการฯ.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย