จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ภายใต้แบรนด์ “นาคีโกโก้หนองคาย” เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร (โกโก้) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ภายใต้แบรนด์ “นาคีโกโก้หนองคาย” เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร (โกโก้) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม

วันนี้ (10 มกราคม 65) ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ภายใต้แบรนด์ “นาคีโกโก้หนองคาย” ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด ,กลุ่มสังคมโกโก้ และกลุ่มกาแฟโกโก้ลุ่มน้ำโขง กับร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จำนวน 9 ร้าน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม , นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย , ตัวแทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก การที่จังหวัดหนองคายได้กำหนดให้โกโก้ เป็นสินค้าทางเลือกชนิดหนึ่งของจังหวัด และทางจังหวัดก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโกโก้ อีกทั้งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปโกโก้ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนโกโก้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้แก่เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ภายใต้แบรนด์ “นาคีโกโก้หนองคาย” ในครั้งนี้ขึ้น

 

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ภายใต้แบรนด์ “นาคีโกโก้หนองคาย” ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้ ให้มีช่องทางจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งขอยืนยันว่าทางจังหวัดหนองคาย พร้อมที่จะสนับสนุนให้โกโก้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอสังคม นอกจากโกโก้แล้วจังหวัดหนองคาย ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชนิดอื่น ๆ เช่นกล้วยตาก และสับปะรด เป็นต้น แต่โกโก้ถือเป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ เพราะในปัจจุบันนี้คนทั่วไปชอบดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้น โกโก้ถือเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่จะแทรกอยู่ในร้านกาแฟได้ ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน จึงหวังว่าการเพิ่มช่องทางจำหน่ายฯในครั้งนี้ จำให้สินค้าแปรรูปจากโกโก้จำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น

 

นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่สินค้าการเกษตรอื่นมีปัญหาในเรื่องของการตลาด ทางรัฐบาลเองก็พยายามให้แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดได้หาช่องทาง ได้หาสินค้าเกษตรทางเลือกที่จะลดปัญหาในเรื่องของสินค้าล้นตลาด ในส่วนของจังหวัดหนองคายได้มีการพิจารณาให้โกโก้เป็นสินค้าเกษตรที่มีความเหมาะสมในการที่จะปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อำเภอสังคม จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า มีพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกโกโก้ประมาณ 5 หมื่นไร่ แต่เป้าหมายที่จังหวัดหนองคายได้กำหนดไว้เพื่อไม่ให้มีสินค้าโกโก้เกินความต้องการของตลาด จึงได้กำหนดพื้นที่ในการปลูกไว้ไม่เกิน 1 พันไร่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอสังคม ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรได้เริ่มปลูกโกโก้ และเริ่มขายผลผลิตไปแล้ว จำนวน 53 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 400 กว่าไร่ อีก 2 – 3 ปีข้างหน้าคาดจะได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในส่วนของการแปรรูปโกโก้ก็เป็นเป้าหมาย ที่หน่วยงานราชการและเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ จะได้เร่งดำเนินการ ซึ่งในอำเภอสังคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล สามารถที่จะทำธุรกรรมทางด้านการเงินได้ และมีความสามารถที่จะขยายในเรื่องของขนาดของการแปรรูปได้ดีกว่าของกลุ่มเกษตรกรทั่ว ๆ ไป โดยให้สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด เป็นผู้รวบรวมผลผลิตการแปรรูปจากโกโก้ ซึ่งกระบวนการทางด้านการผลิตนั้น ก็จะทำให้ได้มาตรฐานอย่างน้อยมาตรฐาน GAP ในส่วนของการแปรรูปก็จะให้ได้มาตรการในส่วนของโรงงาน และมาตรฐานทางด้านอาหารและยาด้วย.

 

 
กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย